Teràpia miofuncional

Deglució adaptada: La deglució adaptada succeeix quan hi ha presència d'una alteració de la oclusió i la persona s'adapta a aquesta malformació alterant el seu patró deglutori.
Serà necessària una reeducació funcional de la musculatura buscant la
posició lingual més fisiològica i estable perquè no interfereixi amb la correcció dental ni durant ni després del tractament ortodòntic.


Deglució atípica: La deglució atípica es caracteritza per un mal hàbit en la posició lingual que pot generar alteració en la oclussió si persisteix en el temps.
Serà necessària millorar el to de llengua, orbicular dels llavis i buccinador,
com a principal musculatura responsable de la correcta deglució oral. Treballant un adequat posicionament lingual en repòs i en deglució, el correcte segellat labial, evitant moviments de
compensació (cervicals,  masseters i temporals).

Succions infantils prolongades: En primer lloc serà necessari un treball de prevenció, advertint
als pares sobre les futures repercussions d'aquests hàbits prolongats (més enllà dels tres
anys aprox.) sobre el desenvolupament dentari i maxil·lar. En segon lloc, si es requereix, haurem d'ajudar-los i orientar-los cap a la seva deshabituació. I finalment, si l'alteració dental ja està consolidada, acompanyar paral·lelament la correcció ortodòntica amb reeducació   logopèdica de l'hàbit lingual.


Respiració oral per mal hàbit: El tractament haurà de contemplar alteracions musculars, funcionals i posturals. Treballant l'higiene nasal i l'entreno de la nasalitat. Enfortint orbicular
dels llavis, elevadors de mandíbula, llengua i buccinador. I transversalment anar corregint
cap a hàbits respiratoris costo-diafragmàtics i posturals.
Respiració oral per obstrucció de vies aèries superiors: Una vegada diagnosticada i abordada
la problemàtica per ORL i odontòleg, será important treballar una respiració correcta i
una bona posició lingual en repòs. Fomentant i estimulant la respiració nasal.


Dislàlies associades a maloclusions i ortodòncia:
Rehabilitació dels fonemes alterats, sovint /s/ i /r/, consistent en l'aprenentatge del punt i manera articulatòria en l'àmbit de fonema, síl·laba, paraula i més tard procurant la seva generalització.